FDSZ-BME
Aktuális
FDSZ-BME SzMSz
Üdülés
Segélyezés
Rendezvények
Nyugdíjas Tagozat
Tisztségviselők
Pénzügyi beszámolók
Kapcsolatok
Tagfelvétel
Kezdőlap
RSS
FDSZ-BME ::: Szervezeti és Működési Szabályzat ::: Jóváhagyta az FDSZ BME Választmánya

Nyomtatható változat

A FELŐOKTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (FDSZ)

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI  EGYETEME  SZERVEZETÉNEK (FDSZ BME)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (FDSZ BME SZMSZ)

 

 a 2011. november 23-ai Küldöttértekezleten elfogadott  módosításokkal  egységes szerkezetben

 

Budapest,

2011. november 23.


 

 

Jelen szabályzat (FDSZ BME SZMSZ) rögzíti a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezetének (továbbiakban: FDSZ BME) alapvető célkitűzéseit, működésének alapelveit, szervezeti felépítését, testületeinek, tisztségviselőinek feladatait, jog és hatáskörét, és összhangban van  a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének (továbbiakban: FDSZ) 2011. júniusi 23-ai Küldöttgyűlésén jóváhagyott módosított  Alapszabállyal (FDSZ SZMSZ).I.       AZ FDSZ BME MEGHATÁROZÁSA, CÉLJA ÉS FELADATAI

 

1)      Az  FDSZ BME az FDSZ intézményi tagszervezete.  A BME Átfogó Szervezeti Egységei alapszervezeteinek egyenrangú szövetsége. Demokratikus, a tagság által közvetlenül, vagy küldöttek útján választott képviselettel rendelkezik, ellátja a munkavállalók érdekképviseletét és tagjai érdekvédelmét.  Az FDSZ BME szorgalmazza a szakszervezeti tisztségviselők és a tagok közötti szoros kapcsolat kiépítését, folyamatosan biztosítja az érdekegyeztetést. Az Egyetem vezetésével – szükség esetén – az Érdekegyeztető Tanácsban egyeztetnek.

Az FDSZ BME pártpolitikától függetlenül működik.

2)      Az FDSZ amelynek az FDSZ BME az intézményi tagszervezete:

2.1.  Önálló jogi személy

2.2. Székhelye:   (1068. Budapest, Városligeti fasor 10.)

2.3. Működési és tevékenységi köre: országos

2.4. Alapítás éve: 1988.

2.5. Bírósági bejegyzés száma: 560/1989. november 21. (Ügyirat szám: 6 PK 60747/1).

 

 

II.    AZ FDSZ BME TAGSÁGA

 

1)      Az FDSZ BME szervezetének tagjai: az Egyetemen foglalkoztatott munkavállalók, az Egyetem nyugdíjasai, valamint társult tagként az Egyetem hallgatói.

2)      Az aktív dolgozók – az FDSZ Országos Választmányának állásfoglalása alapján – bruttó illetményük 0,7 %-át fizetik tagdíjként. Jogfenntartók (a munkavégzést szüneteltetők), nyugdíjasok, és társult tagok csökkentett tagdíjat fizetnek, amelyet évente az FDSZ BME Választmánya határoz meg.

3)      A tagdíjbevételeket az FDSZ BME a működési költségek, tartalékképzés, üdülési támogatás, segélyezések, természetbeni juttatások, továbbá rendezvények fedezésére fordítja. Az alapszervezetek a tagdíjból, a létszámuk alapján képviseletük útján részesednek.

4)      Az FDSZ BME tagja

a./ A szervezeti élettel kapcsolatban:

- szavazati joggal részt vehet a szervezeti életben, a bizalmi csoportban, illetve választott képviselője útján a különböző testületekben,

  -  részt vehet a döntések meghozatalában,

- véleményt nyilváníthat a szervezet működéséről és az éredekvédelemmel    kapcsolatban,

- a tagság legalább egyharmadának aláírásával az FDSZ BME SZMSZ-ének bármelyik pontját módosíthatja.

 

 

b./ A szakszervezeti tag igénybevehet:

- szakszervezeti segélyt,

- üdülési támogatást,

- szakszervezeti jogvédelmet.III. AZ FDSZ BME SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

 

1.     Alapszervezetek

 

1.1.    Az FDSZ BME Karonként, az oktatást közvetlenül segítő Átfogó Szervezeti Egységenként és más – a Küldöttértekezlet által jóváhagyott – szerveződésű alapszervezeteket alkot. Az alapszervezetek: l. sz. melléklet.

1.2.    Működési területükön gyakorolják a szakszervezeti jogokat.

1.3.    Szervezeti felépítésüket, munka bizottságaikat önállóan határozzák meg. Tisztségviselőiket, küldötteiket, testületeiket maguk választják, számoltatják be és hívhatják vissza.

1.4.    Az alapszervezet munkáját az alapszervezeti titkár koordinálja.

Az alapszervezeti titkár képviseli az FDSZ BME –t (ha a munkáltató testületeinek SZMSZ – e lehetőséget biztosít második szakszervezeti képviselőre is, akkor azzal együttesen) az Átfogó Szervezeti Egységek testületeiben.

1.5.    Az alapszervezetben Bizalmi Testület, illetve Vezetőség működik. Az 1.4. alatti képviselők teljes alapszervezeti jogkörrel felruházott helyetteseit az alapszervezeti titkár jelöli ki. Az alapszervezet önállóan dönti el, hogy melyik szervezeti egységben válasszanak bizalmit, bizalmi helyettest.

 

2.     Testületek

 

2.1. Az FDSZ BME legfelsőbb szintű testülete a Küldöttértekezlet.

Feladata: hosszú távú és aktuális program kialakítása, a tagság egészét érintő kérdések eldöntése.

Jóváhagyja az FDSZ BME Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Beszámoltatja a vezetőséget.

Megválasztja az elnököt, a titkárt és a titkárhelyettest.

Meghatározza a szakszervezeti tisztségviselők körét.

Meghatározza a szakszervezeti tisztségviselők mandátumának időtartamát és egy alkalommal, legfeljebb 2 évvel azt meghosszabbíthatja.

Jóváhagyja a két küldöttértekezlet közötti Választmányi határozatokat.

Megválasztja a Számvizsgáló Bizottságot.

2.1.1. A Küldöttértekezlet küldöttei:

- az FDSZ BME Választmányi tagjai,

- az alapszervezeti bizalmiak közül minden megkezdett 20 fő szakszervezeti tag után 1 fő.

- az Egyetem nyugdíjasai közül minden megkezdett 100 fő után 1fő.

 

A Küldöttértekezlet négyévente ülésezik. A Választmány határozata alapján ettől eltérő időpontban is összehívható. A Küldöttértekezletet a Választmány hívja össze (Az összehívásért felelős az elnök vagy a titkár).

2.2. Két Küldöttértekezlet között az FDSZ BME tevékenységét a Választmány koordinálja.

- Végrehajtja a Küldöttértekezlet határozatait.

- Irányítja és beszámoltatja a Vezetőséget.

- Irányítja és ellenőrzi az egyetemi szintű érdekvédelmet és érdekérvényesítést.

- Egy alkalommal legfeljebb 2 év időtartamra meghosszabbíthatja a szakszervezeti   tisztségviselők mandátumát.

- Jóváhagyja az FDSZ BME éves költségvetését.

- Megválasztja az Érdekegyeztető Tanács FDSZ BME oldalának  tagjait.

- Állást foglal az ágazati és munkahelyi kezdeményezésű munkabeszüntetésekről.

- Az alapszervezet javaslatára szakszervezeti tisztségviselői körbe szakszervezeti tagot kooptál.

- Gyakorolja a munkáltatóval szembeni kifogásolási jogot.

- Megválasztja a Küldöttértekezlet nyugdíjas tagjait.

- Megválasztja a Küldöttértekezlet mandátumvizsgáló bizottságát.

- Megválasztja a Küldöttértekezlet jelölő bizottságát.

- Megválasztja az FDSZ BME gazdasági felelősét.

- Az SZMSZ-el összhangban megválasztja, vagy megerősíti a BME Szenátusába, Rektori tanácsába delegált FDSZ BME tagokat.

2.2.1. A Választmány tagjai: Az FDSZ BME elnöke, titkára, titkárhelyettese, a gazdasági felelős, a tiszteletbeli elnök, a tiszteletbeli titkár, az alapszervezeti titkárok, az alapszervezetenként minden megkezdett 50 fő tag után egy az Alapszervezet által kijelölt tag, a Nyugdíjas Tagozat 2 tagja, a Közalkalmazotti Tanácsból (KT) 1 fő FDSZ BME tag és az Érdekképviseleti Iroda vezetője, amennyiben FDSZ BME tag.

A Választmány legalább félévente ülésezik. A Választmányt a vezetőség  hívja össze.  (Az összehívásért felelős az elnök vagy a titkár).

2.3. Az FDSZ BME Vezetősége felelős az érdekvédelem stratégiájáért és végrehajtja a Küldöttértekezlet, a Választmány határozatait. Tagjai: az elnök, a titkár, a titkárhelyettes és a gazdasági felelős. Esetenkénti meghívottak a Közalkalmazotti Tanács elnöke és az alapszervezeti titkárok képviselője. A Vezetőséget bármelyik állandó vezetőségi tag összehívhatja (a működésért felelős a titkár vagy az elnök).

A Vezetőség tesz javaslatot a Választmánynak a gazdasági felelős személyére.

2.4.      Az FDSZ BME az Érdekegyeztető Tanácsban (ÉT) a munkavállalói oldal tagjait képviseli. Az ÉT FDSZ BME tagjai: az elnök, a titkár és a Választmány által megválasztott 3 fő.

2.5. Az FDSZ BME gazdálkodásának és a számviteli szabályok betartásának ellenőrzésére  a Küldöttértekezlet  Számvizsgáló Bizottságot hoz létre.

 Az FDSZ BME gazdálkodása tagjai számára nyilvános.

2.6. Az FDSZ BME Választmánya tagjaink fokozottabb érdekérvényesítésére Bizottságokat hozhat létre.

2.7. Az FDSZ BME Testületi Ülései nyilvánosak, azokon tanácskozási joggal minden FDSZ BME tag részt vehet. Az ülések helyét, időpontját és előzetes napirendjét az ülések előtt legalább egy héttel az FDSZ BME a honlapján nyilvánossá teszi.

2.8. Az FDSZ BME tisztségviselőinek visszahívására a választásra jogosult  tagok 10 %-a (bizalmi csoportban min. 2 fő) tehet javaslatot.

 

3.    A testületek működési szabályai

 

3.1. Az FDSZ BME Küldöttértekezlete, Választmánya, Vezetősége, Érdekegyeztető tanácsi testülete akkor határozatképes, ha tagjaik többsége az ülésen jelen van.

3.2. Az FDSZ BME Testületeit össze kell hívni az SZMSZ-ben elfogadott ülés ütemterv időszakán belül, rendkívüli esetben akkor, ha a testületi tagok legalább fele az ülés összehívását igényli.

3.3. Az ülések napirendjének elfogadásáról a testületek szótöbbséggel határoznak. Az üléseket általában az FDSZ BME elnöke, távolléte esetén a titkár vezeti le.

3.4. Az FDSZ BME testületi döntéseit általában nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi kérdéseket, vagy ha más kérdésekben a jelenlévőknek legalább 1/3-a titkos szavazást kér.

Érvényes határozathoz a jelenlévő tagok több mint felének egybehangzó szavazata szükséges.

3.5. Az ülések állásfoglalásait (a kisebbségi véleményekkel együtt, ha a véleményt megfogalmazó azt írásban a Vezetőség részére leadja), határozatait, az ülést követő tíz napon belül (a Vezetőség) a tagság számára az FDSZ BME honlapján nyilvánossá teszi.

 

 

IV. AZ FDSZ BME TISZTSÉGVISELŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

 

  1. Az FDSZ BME tisztségviselői megbízásukat társadalmi munkában látják el. A tisztségviselők mandátuma négy évre szól.
  2. Az FDSZ BME elnöke és tikára képviselik az FDSZ BME-t az Egyetem vezetői testületeiben (Rektori Tanács, Szenátus, Gazdasági Tanács), az Érdekegyeztető Tanácsban és az egyetemi rendezvényeken. A munkáltató részéről a munkavállalókat érintő esetleges Törvény- és Szervezeti Működési Szabályok megsértése esetén, azok megszüntetése érdekében az illetékes vezetőnél, vagy testületnél kötelesek eljárni. Szükség esetén jogi eljárást kezdeményezhetnek. Munkájukról beszámolnak a Vezetőségnek, a Választmánynak és a Küldöttértekezletnek.  A Vezetőségi és a Választmányi ülések között – halaszthatatlan ügyekben – állást foglalnak, utólagos jóváhagyási, megerősítési kötelezettség mellett. Az FDSZ BME ügyeiben kiadmányozási és az FDSZ BME rendelkezésére álló központi pénzeszközök felhasználásakor az utalványozási jogkört gyakorolják.

A gazdasági felelős és az FDSZ BME alkalmazottai felett a munkáltatói jogot az elnök gyakorolja. Esetenként ezt a jogot a titkárra átruházhatja.

Az elnök és a titkár az Egyetemi testületekben való részvételük esetleges  akadályoztatása esetén helyettesről kötelesek gondoskodni.

A leköszönő FDSZ BME elnök és titkár, mint tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli titkár választmányi tagként segíti a megújult vezetőség munkáját.

  1. Az FDSZ BME titkárhelyettese segíti az FDSZ BME elnökét és titkárát munkájukban. Folyamatosan ellát szervezési feladatokat, közre működik a Küldöttértekezlet, a Választmány üléseinek előkészítésében, gondoskodik a Testületek működéséhez szükséges szervezési feladatokról. Biztosítja az alapszervezetek folyamatos tájékoztatását, az információáramlást. Munkájáról részletesen beszámol az FDSZ BME Vezetőségének, Választmányának. Jogosult a kiadmányozásra és az utalványozásra.
  2. Az FDSZ BME Vezetősége minden szinten köteles tagságának érdekeit képviselni, véleményüket megismerni és többségi véleményt képviselni. Az FDSZ BME irányítása és tevékenysége független minden politikai érdekcsoporttól.

 

 

 

V.     ZÁRADÉK

 

1.           A nem szabályozott kérdésekben az FDSZ előírásai és elvi állásfoglalásai a mértékadóak.

2.           Az FDSZ BME Testületeinek feladataira, működési szabályaira értelemszerűen alkalmazandók az FDSZ Szervezeti-és Működési Szabályzatának vonatkozó részei.

3.           Az FDSZ BME Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal együtt a Küldöttértekezlet 2011. november 23-án elfogadta.

4.           A szakszervezeti tisztségviselők névsora az FDSZ BME honlapján megtalálhatók.

5.           A szakszervezeti tisztségviselők a mandátumuk lejártáig, a megválasztásuk időpontjában őket megválasztó FDSZ BME tagok érdekképviseletét látják el.

6.           A jelen FDSZ BME SZMSZ szerinti alapszervezeti struktúra hiánya esetén a kari munkáltatói tevékenységet segítő testületekbe (Kari Tanács, Dékáni Tanács,…) a  Vezetőség szakszervezeti képviselőt delegálhat.   

7.           A kiadmányozáshoz és az utalványozáshoz az FDSZ BME gazdasági ügyeit  illetően a jogkör gyakorlóinak 2 fő együttes aláírása szükséges.

 

 

 

 

 

Budapest, 2011. november 23.                                              

 

 

Dr Zólomy Imre

                                                                                            az  FDSZ BME elnöke

                                                                                                

 

 

 

Hitelesítők:

 

 

  1. Czövek Jánosné

 

 

  1. Dr. Fodor Bálintné                                                                
FDSZ
ESZT
BME
A honlapon lévő dokumentumok olvasásához szükséges Acrobat Reader letöltéséhez kattintson az ikonra!
Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, FDSZ-BME